High pressure wire tower at sunset at dusk

Novelizácia zákonov o energetike a regulácii v sieťových odvetviach

Rezort hospodárstva koncom minulého roka avizoval záujem novelizovať zákony o energetike a o regulácii v sieťových odvetviach, s cieľom reagovať na aktuálne výzvy a prispôsobiť sa novým legislatívnym požiadavkám EÚ. Rezort navrhoval novelizovať zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike, ako aj zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, ktoré majú za cieľ zlepšiť reguláciu a efektívnosť energetického sektora. Podľa rezortu hospodárstva úpravy mali najmä reflektovať praktické skúsenosti a riešenie vysokých cien energií, ktoré trvajú.

Jednou z hlavných zmien, ktoré boli navrhované zahŕňali rozšírenie kompetencií Ministerstva hospodárstva SR ale aj Úradu pre reguláciu sieťových odvetví  (ÚRSO) a to tak aby bolo schopné účinnejšie upravovať nové legislatívne požiadavky EÚ. Tieto zmeny by mali  (podľa rezortu hospodárstva) prispieť k zlepšeniu fungovania energetického trhu a k zabezpečeniu konkurencieschopného prostredia pre spotrebiteľov.

V nadväznosti na vyššie uvedené, vláda počas marca 2024 schválila návrh novely zákona, ktorý prináša dôležité zmeny v oblasti energetiky. ÚRSO po novom získava vyššie kompetencie a právomoci, čo posilňuje jeho úlohu v sektore. Novela tiež upravuje normy o tepelnej energetike a energetike s dôrazom na ochranu spotrebiteľov a podporu obnoviteľných zdrojov energie. Tieto zmeny majú za cieľ zabezpečiť lepší dohľad nad odvetvím a posilniť ochranu spotrebiteľov. Okrem toho novela upravuje aj proces cenovej regulácie a pravidlá konaní v tejto oblasti.

V oblasti tepelnej energetiky sa návrh zameriava na efektívnejšie využívanie poznatkov z praxe, čo umožní hladší prechod štátneho dozoru na úrad. Zároveň sa navrhuje doplniť zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie o úpravy týkajúce sa ostrovných zariadení, čím sa zlepší regulácia v tejto oblasti. Jednou z noviniek je zavedenie povinnosti pre dodávateľov elektriny a plynu zverejňovať cenníky za dodávku, ktoré nepodliehajú cenovej regulácii, ako aj ich pravidelná aktualizácia. Taktiež sa plánuje cenová regulácia prístupu do zásobníka a uskladňovania plynu s cieľom zabezpečiť konkurenčné prostredie na trhu.

Návrh novely zákona o regulácii v sieťových odvetviach by sa mal zasadiť o významné zmeny, ktoré budú mať pozitívny vplyv na fungovanie energetického trhu. Očakáva sa podpora obnoviteľných zdrojov energie a zvýšená transparentnosť regulácie.

JUDr. Martin Kello