O nás

História a profil firmy

CONSULTA s.r.o. bola založená ako verejná obchodná spoločnosť s výlučným zameraním na poskytovanie právnych služieb 17. februára 1992. Následne, po zrušení komory komerčných právnikov sa pretransformovala na advokátsku kanceláriu.

Jej zakladateľmi boli JUDr. Peter Šmeringai, prof. JUDr. Ján Cirák CSc., prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. a v súčasnosti je najdlhšie pôsobiacou obchodnou spoločnosťou poskytujúcou právne služby na Slovensku. Pôsobili v nej osobnosti, ktoré neskôr našli uplatnenie ako renomovaní akademici, ľudia praxe alebo sudca ústavného súdu.

O nás

História a profil firmy

CONSULTA s.r.o. bola založená ako verejná obchodná spoločnosť s výlučným zameraním na poskytovanie právnych služieb 17. februára 1992. Následne, po zrušení komory komerčných právnikov sa pretransformovala na advokátsku kanceláriu.

Jej zakladateľmi boli JUDr. Peter Šmeringai, prof. JUDr. Ján Cirák CSc., prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. a v súčasnosti je najdlhšie pôsobiacou obchodnou spoločnosťou poskytujúcou právne služby na Slovensku. Pôsobili v nej osobnosti, ktoré neskôr našli uplatnenie ako renomovaní akademici, ľudia praxe alebo sudca ústavného súdu.

Dlhoročná história firmy sa spája s transformačnými procesmi celospoločenského významu. Naši právnici pracovali na privatizácii, transformácii železníc a unbundlingu (oddelení) spoločností v oblasti elektroenergetiky.

Ambíciou firmy vždy bolo byť modernou spoločnosťou reflektujúcou nielen politické zmeny súvisiace s prechodom na trhový mechanizmus v čase jej vzniku, ale aj následné technické vymoženosti doby a s tým súvisiace aktuálne potreby klientov.

Od počiatku sú základnými piliermi firemnej politiky osobná zodpovednosť, individuálny prístup, diskrétnosť a odborná úroveň opierajúca sa o dlhoročné skúsenosti. Držanie kroku s dobou, kolegiálna spolupatričnosť a kresťanské hodnoty sú zase základným krédom jej dlhodobej stratégie.

Zameraním CONSULTY vždy bolo a je obchodné právo či širšie ponímaná civilistika s výraznými presahmi do verejného práva (právo cenných papierov, správne konanie, správne súdnictvo, energetika, daňové a ústavné právo). Prirodzená generačná výmena priniesla zmenu právnej formy a od 1. januára 2022 je CONSULTA spoločnosťou s ručením obmedzeným.

Tím

JUDr. Peter Šmeringai

partner

JUDr. Martin Kello

partner

JUDr. Matej Marhavý

partner

Mgr. Alexander Šmeringai

advokát

JUDr. Paulína Marhavá

advokát

Božena Rentková

office manažér

Služby

Obchodné právo
Poskytujeme komplexné právne poradenstvo pre oblasť obchodného práva a práva cenných papierov s dôrazom na zmenkové právo. Pomáhame pri príprave obchodnoprávnych zmlúv, pri zakladaní, zmenách či zániku obchodných spoločností a to nielen ...
Energetika
Oblasť energetiky vnímame ako jednu z najdôležitejších oblastí domáceho i zahraničného priemyslu. Pravidelne sledujeme novinky v elektroenergetike, plynárenstve a teplárenstve, energetické predpisy, regulácie cien a tiež akvizície v oblasti výroby energií z ...
Pracovné právo
Ponúkame komplexné poradenstvo v pracovnoprávnych vzťahoch, či už ide o právne služby pre zamestnávateľov, agentúry dočasného zamestnávania, odborové organizácie alebo individuálnych zamestnancov. Sledujeme legislatívne zmeny, ktoré ovplyvňujú ...
Sporová agenda
Našich klientov zastupujeme najmä v konaniach o určovacích žalobách, správnych žalobách alebo žalobách na plnenie. Bohaté skúsenosti sme nadobudli s procesným zastupovaním klientov v civilných/obchodných a správnych súdnych konaniach v oblasti energetiky, ale aj ...
Správne právo
V našej advokátskej kancelárii poskytujeme služby v oblasti správneho práva vrátane zastupovania v administratívnych konaniach podľa správneho poriadku, ale aj podľa osobitných právnych predpisov (stavebné, colné, priestupkové, daňové konania)...
Nehnuteľnosti
Poskytujeme komplexné služby ohľadne nehnuteľností vrátane užívania a prevodu vlastníctva poľnohospodárskych a lesných pozemkov. Právne poradenstvo pre oblasť nehnuteľností poskytujeme v rámci komplexnej zmluvnej agendy, ale aj pokiaľ ide ...

Pro bono

CSR aktivity vnímame ako neoddeliteľnú súčasť nášho pôsobenia na trhu poskytovateľov právnych služieb. V rámci nášho právneho poradenstva sa preto dlhodobo venujeme poskytovaniu bezplatnej právnej pomoci fyzickým osobám, ale aj organizáciám, ktoré plnia dôležité úlohy pre spoločnosť a podstata ich fungovania je striktne nekomerčná. Našich pro bono klientov si vážime a ku každému pristupujeme individuálne a s maximálnym nasadením.

Referencie

Kontakt

Bratislava

Šafárikovo nám. č. 4 811 02 Bratislava

Slovenská republika

Pon - Pia

8.00 - 16.30

IČO: 31 318 495

zápis do ORSR 18.02.1992 v Odd. Sro, vl. č. 157658/B

bratislava budova

Obchodné právo

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo pre oblasť obchodného práva a práva cenných papierov s dôrazom na zmenkové právo. Pomáhame pri príprave obchodnoprávnych zmlúv, pri zakladaní, zmenách či zániku obchodných spoločností a to nielen zabezpečením samotných korporátnych zmien, ale aj správnym nastavením konkrétneho podnikateľského projektu vrátane zmluvnej agendy. Máme skúsenosti s poskytovaním právnych služieb pre spoločnosti s existujúcimi právnymi oddeleniami, ale aj pre podnikateľov bez interných právnych zamestnancov. Zastupujeme veriteľov v konkurzných konaniach a pomôžeme vám aj v rámci reštrukturalizácie alebo reorganizácie vnútornej podnikateľskej štruktúry. Právne poradenstvo vždy prispôsobujeme konkrétnym požiadavkám klienta alebo projektu.

Energetika

Oblasť energetiky vnímame ako jednu z najdôležitejších oblastí domáceho i zahraničného priemyslu. Pravidelne sledujeme novinky v elektroenergetike, plynárenstve a teplárenstve, energetické predpisy, regulácie cien a tiež akvizície v oblasti výroby energií z obnoviteľných zdrojov. Máme bohaté skúsenosti s tzv. unbundlingom (oddelením) výroby elektrickej energie od jej distribúcie, participujeme na zmluvách o prevodoch lokálnych distribučných sústav, poskytujeme aj právne poradenstvo pri zmluvách na výstavbu nových elektrární. Analyzujeme rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a v prípade ich rozporu so zákonom zastupujeme klientov v správnom súdnom konaní.

Pracovné právo

Ponúkame komplexné poradenstvo v pracovnoprávnych vzťahoch, či už ide o právne služby pre zamestnávateľov, agentúry dočasného zamestnávania, odborové organizácie alebo individuálnych zamestnancov. Sledujeme legislatívne zmeny, ktoré ovplyvňujú vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom, čomu prispôsobujeme aj pracovnoprávnu zmluvnú agendu klientov vrátane GDPR. Zaoberáme sa pracovnoprávnou sporovou agendou a bohaté skúsenosti máme aj so zastupovaním zamestnávateľov v konaniach zahajovaných inšpektorátmi práce.

Sporová agenda

Našich klientov zastupujeme najmä v konaniach o určovacích žalobách, správnych žalobách alebo žalobách na plnenie. Bohaté skúsenosti sme nadobudli s procesným zastupovaním klientov v civilných/obchodných a správnych súdnych konaniach v oblasti energetiky, ale aj iných oblastiach. Špecializujeme sa takisto na zmenkové spory, pracovné spory, spory súvisiace s konkurzom a spory o náhradu škody, vrátane uplatňovania náhrady škody voči orgánom verejnej moci. Klientom poskytujeme právnu pomoc aj pri najnáročnejších prípadoch vyžadujúcich si maximálne nasadenie a v niektorých prípadoch aj efektívnu spoluprácu v rámci tímu právnych zástupcov. Pre klientov však vieme zabezpečiť aj bežnú sporovú agendu a agendu vymáhania pohľadávok.

Správne právo

V našej advokátskej kancelárii poskytujeme služby v oblasti správneho práva vrátane zastupovania v administratívnych konaniach podľa správneho poriadku, ale aj podľa osobitných právnych predpisov (stavebné, colné, priestupkové, daňové konania). V rámci medicínskeho práva zabezpečujeme právne služby v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a liekovej politiky. V spolupráci s renomovanými daňovými poradcami poskytujeme právne poradenstvo aj pre oblasť daní. Osobitnú špecializáciu advokátskej kancelárie predstavuje aj oblasť banského a volebného práva.

Nehnuteľnosti

Poskytujeme komplexné služby ohľadne nehnuteľností vrátane užívania a prevodu vlastníctva poľnohospodárskych a lesných pozemkov. Právne poradenstvo pre oblasť nehnuteľností poskytujeme v rámci komplexnej zmluvnej agendy, ale aj pokiaľ ide o zastupovanie klientov pred orgánmi verejnej moci pre oblasť štátnej stavebnej správy, ochrany prírody a krajiny, pozemkovými a katastrálnymi úradmi. Zabezpečujeme právne poradenstvo v prípade konfliktu vecných práv, najmä pokiaľ ide o vyvlastnenie pozemkov dotknutých strategickými investíciami alebo pri obmedzení vlastníckych práv v zmysle zákonných vecných bremien pre oblasť energetiky, vodného, lesného a banského hospodárstva. V oblasti nehnuteľností máme bohaté skúsenosti s poskytovaním komplexných právnych služieb pre developerov, obce, podnikateľov, ale aj fyzické osoby a záujmové združenia fyzických osôb.