JUDr. Martin Kello
partner
Martin Kello

+421 252 964 516

martin.kello@consulta.sk

JUDr. Martin Kello vyštudoval právo na Právnickej fakulte v Bratislave. Počas svojho štúdia, ktoré ukončil v roku 1999, pracoval ako asistent v advokátskej kancelárii a tiež aj v štátnom podniku zameranom na výstavbu vodných diel. Po skončení vysokej školy bezprostredne pôsobil ako advokátsky koncipient so špecializáciou na konkurzné právo a spolupôsobil pri významných konkurzných konaniach. Svoju prax v tejto oblasti následne premietol aj do viacerých publikácií v odborných časopisoch.

Vo svojej praxi sa orientuje na obchodné a konkurzné právo. Významnou špecializáciou sa preňho stala oblasť energetiky (elektroenergetika, plynárenstvo a teplárenstvo). Vo svojej právnej praxi sa zameriava na zmluvy s verejným prvkom podľa energetických predpisov, reguláciu cien, ako aj akvizície v oblasti výroby energií z obnoviteľných zdrojov. Podieľal sa na množstve obchodných transakcií, pričom za zmienku stojí transformácia železníc ako aj unbundling (oddelenie) spoločností v oblasti elektroenergetiky.

Od roku 2000 pôsobí v advokátskej kancelárii CONSULTA, najskôr ako právny čakateľ a komerčný právnik, od roku 2004 ako spolupracujúci advokát a vykonávateľ samostatnej advokátskej praxe, od roku 2022 ako partner.