JUDr. Matej Marhavý
partner
Matej Marhavý

+421 915 828 675

matej.marhavy@consulta.sk

JUDr. Matej Marhavý získal právnické vzdelanie na Univerzite Komenského v Bratislave. Pred začatím advokátskej praxe získaval skúsenosti v oblasti stavebného práva v medzinárodnej stavebnej spoločnosti a ako hlavný radca na odbore štátnej stavebnej správy Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. Od roku 2006 pôsobí v advokátskej kancelárii CONSULTA, najskôr ako advokátsky koncipient, od roku 2009 ako spolupracujúci advokát a vykonávateľ samostatnej advokátskej praxe, od roku 2022 ako partner.

Vo svojej praxi sa okrem obchodného práva a sporovej agendy v rámci civilných a správnych súdnych konaní, zameriava na správne právo s osobitným dôrazom na stavebné právo a medicínske právo. V rámci súkromného práva sa špecializuje na developerské transakcie a pozemkové právo, vrátane vlastníckych a užívateľských vzťahov poľnohospodárskej pôdy.