Consulta - 19. október HN

Rozlúčte sa so šekmi. Vyúčtovanie energií môžete dostať aj elektronicky

Hospodárske noviny, online

Od 1. októbra 2022 vstúpila do platnosti novela Zákona o energetike, ktorá prináša v legislatíve mnoho zmien, medzi nimi aj zmeny v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktoré súvisia s čiastočnou dereguláciou cien dodávok elektriny a plynu. 

Novela zákona posilní odberateľov pri voľbe alebo zmene dodávateľa energií, zavádza nový nástroj na porovnávanie ponúk od dodávateľov energií a tiež sprísňuje pravidlá poskytovania informácií o vyúčtovaní energií. Okrem toho má podľa nového Zákona o energetike koncový odberateľ počas trvania zmluvného vzťahu s dodávateľom právo na poskytnutie obsahu zmluvy, ktorú s ním má uzatvorenú. Zákon tiež upravuje dĺžku výpovednej doby, a to aj v prípade, ak je zmluva uzatvorená na dobu určitú.  

Poznáte svoju zmluvu s dodávateľom?

Nový Zákon o energetike výraznejšie ošetruje obsah zmluvy, ktorú uzatvára odberateľ elektriny a plynu s dodávateľom. 

  • V prípade, že máte uzavretú zmluvu na neurčitý čas, výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného mesiaca.
  • Dodávateľ elektriny môže zmeniť dohodnutú cenu elektriny na dynamickú cenu elektriny len s vaším súhlasom.
  • Ak uzatvoríte zmluvu o dodávke elektriny (plynu) na dobu určitú a zmluva obsahuje dojednanie, ktoré umožňuje obnoviť alebo predĺžiť zmluvu bez vášho súhlasu, je vám dodávateľ elektriny (plynu) povinný najskôr tri mesiace a najneskôr jeden mesiac pred uplynutím doby trvania zmluvného vzťahu poskytnúť informácie o blížiacom sa zániku zmluvy a podmienkach, za ktorých dôjde k obnoveniu zmluvy alebo predĺženiu trvania zmluvného vzťahu.  
  • Ak máte ako domácnosť s dodávateľom elektriny (plynu) uzatvorenú zmluvu na dobu určitú a zároveň dlhšiu ako tri roky, po uplynutí troch rokov od uzatvorenia zmluvy sa doba trvania zmluvného vzťahu s dodávateľom mení na 12 mesiacov ak zostávajúca doba trvania pôvodného zmluvného vzťahu presiahne 12 mesiacov). 
  • Dodávateľ elektriny či plynu môže s odberateľom dohodnúť zmluvnú pokutu len v zmluve o dodávke elektriny (plynu) a zmluve o združenej dodávke elektriny (plynu) uzatvorenej na dobu určitú, ktorá má stanovenú cenu za dodávku elektriny (plynu) v presnej výške na celú dobu trvania zmluvného vzťahu.

Meníte dodávateľa energie? Pozor na platnosť zmluvy s pôvodným dodávateľom

Nový Zákon o energetike pozostáva aj z úprav týkajúcich sa zmeny dodávateľa elektriny, agregátora a dodávateľa plynu. Podľa nového zákona medzi základné podmienky na zmenu dodávateľa elektriny (plynu) patrí už len uzatvorenie zmluvy o (združenej) dodávke elektriny (plynu) do odberného miesta a registrácia odberného miesta koncového odberateľa elektriny (plynu) na dodávateľa elektriny (plynu).

Doteraz mali dodávatelia možnosť vzniesť námietku proti zmene dodávateľa elektriny alebo plynu. Po novom sa táto možnosť zo zákona vypúšťa. Práve z tohto dôvodu však môže v praxi nastať situácia, kedy odberateľ elektriny (plynu) uzatvorí zmluvu o dodávke elektriny (plynu) s novým dodávateľom a k registrácii dôjde skôr ako skončí platnosť pôvodnej zmluvy. V takomto prípade však musí odberateľ počítať s tým, že pôvodný dodávateľ elektriny (plynu) má právo na náhradu škody.

Odteraz si môžete vybrať formu vyúčtovania

Podľa novely máte od 1. októbra právo na informácie o údajoch, ktoré boli podkladom vášho vyúčtovania. Zároveň zákon zdôrazňuje právo na bezodplatné poskytnutie vyúčtovania a informácií o vyúčtovaní. Zákon zavádza aj možnosť výberu formy vyúčtovania. Po novom si môžete vybrať či chcete vyúčtovanie dostávať elektronickou alebo listinnou podobou. 

Ak ste zabudli uhradiť preddavky alebo nedoplatok z vyúčtovania, podľa nového zákona musíte byť na tento stav upozornení. Dodávateľ vám musí písomne určiť nový termín splatnosti, ktorý nesmie byť kratší ako 10 dní od upozornenia. Zároveň musíte byť podľa zákona poučení o možnej odstávke dodávky v prípade nevyplatenia. Touto úpravou legislatíva reaguje na zvýšenie ochrany odberateľov v domácnosti pred prípadným prerušením dodávky v prípade nesplnenia ich platobného záväzku.

Dodávateľov energií si môžete porovnať

Nový paragraf s  označením  Portál na porovnávanie ponúk dodávateľov elektriny a dodávateľov plynu dopĺňa ochranu odberateľa, a zároveň reaguje na požiadavku smernice (EÚ) 2019/944 obsiahnutú v čl. 14, ktorá členským štátom ukladá povinnosť zabezpečiť dostupnosť minimálne jedného bezplatného nástroja na porovnávanie ponúk dodávateľov vrátane ponúk zmlúv s dynamickou cenou elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti a mikropodniky. 

Na Slovensku má prevádzku porovnávacieho nástroja na starosť Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Porovnávací portál musí odberateľom umožniť jednoducho a zrozumiteľne porovnávať ponuky, vyhľadávanie ponúk musí byť nediskriminačné a založené na objektívnych kritériách a informácie uvádzané na portáli musia byť presné a správne. Tiež musí byť zabezpečená ochrana osobných údajov a ich poskytovanie len v minimálnom nevyhnutnom rozsahu.