Young businessman throughs around dollars and dances on the stre

Vraciame sa do doby „cashu“? Podnikatelia môžu po zrušení mimoriadnej situácie realizovať hotovostné transakcie až do výšky 15.000 EUR!

Od 1. júla je v platnosti dôležitá novela týkajúca sa hotovostných platieb. Zmeny zasiahnu nielen podnikateľov, ale aj jednotlivcov. Namiesto pôvodných limitov budú všetci podliehať novému limitu 15 000 €.

Od 01.07.2023 je účinná novela č. 211/2023, na základe ktorej sa zákaz platby v hotovosti aj pri podnikateľoch aj pri nepodnikateľoch stanovuje na sumu 15.000 EUR. Upravilo sa tým pôvodné obmedzenie platieb v hotovosti od roku 2012 zavedené zákonom č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti, kedy bol limit na platbu v hotovosti pre podnikateľov stanovený na 5000 € a fyzické osoby nad 15 000 EUR.

Boj proti fiktívnym finančným transakciám

Zákon o obmedzení platieb v hotovosti  má zásadný vplyv na daňové prostredie a podnikateľskú sféru. Jeho hlavným cieľom bolo znížiť výskyt fiktívnych príjmových a výdavkových pokladničných dokladov a zároveň zlepšiť prehľad, ktorý majú daňové úrady o finančných operáciách podnikateľov.

Zákonom nastavené limity obmedzenia platieb v hotovosti majú za úlohu efektívnejšie kontrolovať finančné toky a zabezpečiť väčšiu transparentnosť. Nová úprava má vo vzťahu k podnikateľom za cieľ posilniť postavenie hotovosti ako súčasti ekonomiky a zabezpečiť jej dôležitosť aj v dobe moderných finančných technológií.

Paralelne s touto novelou Národná rada SR dňa 15. júna 2023 schválila zmenu ústavy, ktorá od 1. júla 2023 garantuje hotovosť ako zákonné platidlo za nákup tovarov a poskytnutie služieb, v rámci limitov upravených zákonom o obmedzení platieb v hotovosti.

Čo presne znamená termín „platba v hotovosti“?

Pojem “platba v hotovosti” zahŕňa akcie spojené s odovzdaním bankoviek alebo mincí v hotovosti, a to buď v mene eura alebo inej meny, od osoby, ktorá platbu uskutočňuje, k osobe, ktorá ju prijíma. V prípade, že je platba realizovaná v inej mene než euro, je nevyhnutné prepočítať jej hodnotu na eurá podľa referenčného výmenného kurzu, ktorý je stanovený a zverejňovaný buď Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Tento výmenný kurz platí v deň predchádzajúci dňu, kedy bola platba v hotovosti uskutočnená.

Koho sa dotknú zmeny?

Kým doteraz sa limit na platby v hotovosti líšil pre podnikateľov a nepodnikateľov, po novom sa tento limit zjednotí. Hranica 15 000 € momentálne platí pre všetkých bez rozdielu, čiže pre všetky fyzické aj právnické osoby, či už ide o podnikateľov alebo nie.

V prípade, ak platba prevyšuje uvedenú hodnotu (15 000 €), je nutné ju vykonať výlučne bezhotovostne (napr. prevodom z jedného bankového účtu na druhý). Je dobré pripomenúť, že každý podnikateľ, ktorý predáva tovar alebo poskytuje vybrané služby a prijíma tržby v hotovosti alebo inými prostriedkami nahrádza hotovosť a nemá tzv. registračnú pokladnicu, je povinný používať príjmové doklady a tzv. eKasu – online registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu. Ide o projekt online napojenia všetkých pokladníc na portál finančnej správy.

Na koho sa vzťahujú výnimky?

Výnimky zo zákona o obmedzení platieb v hotovosti sa vzťahujú na nasledovné prípady:

 • pri poskytovaní platobných služieb, poštových služieb a poštového platobného styku (vloženie hotovosti na účet, výber hotovosti z účtu, zloženie hotovosti k hotovostnému prevodu alebo vyplatenie hotovosti v dôsledku hotovostného prevodu),
 • pri prevádzkovaní zmenárenskej činnosti,
 • pri spracovávaní bankoviek a mincí,
 • pri preprave bankoviek a mincí,
 • pri predaji alebo výmene bankoviek alebo mincí, vrátane výmeny slovenských korún za eurá v hotovosti Národnou bankou Slovenska,
 • pri správe daní,
 • v súvislosti s uplatňovaním colných predpisov,
 • v súvislosti so súdnym konaním, v súvislosti s úschovou peňazí, pri exekúcii alebo výkone rozhodnutia,
 • v cudzine, ak platba v hotovosti súvisí so zabezpečovaním plnenia úloh ozbrojených síl mimo územia SR so zabezpečovaním výkonu činnosti a plnenia úloh zastupiteľských úradov SR, so zabezpečovaním plnenia úloh MV SR pri medzinárodnej leteckej preprave ústavných činiteľov, významných predstaviteľov štátnych orgánov a pri vykonávaní medzinárodných letov štátnych lietadiel v policajných službách alebo so zabezpečovaním plnenia úloh v rámci zahraničnej rozvojovej spolupráce, alebo ak právo štátu, v ktorom má byť platba v hotovosti odovzdaná alebo prijatá, zakazuje odovzdať alebo prijať túto platbu inak ako v hotovosti,
 • pri plnení úloh podľa zákona o Vojenskom spravodajstve a Slovenskou informačnou službou,
 • pri výkone sociálneho poistenia podľa zákona o sociálnom poistení,
 • v súvislosti so zabezpečovaním ochrany utajovaných skutočností podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností,
 • ak povinnosť odovzdať alebo prijať platbu v hotovosti ustanovuje osobitný predpis (napr. zákon zmenkový a šekový, Zákonník práce, zákon o cestovných náhradách, a pod.).

Platby v hotovosti počas aktuálnej mimoriadnej situácie

Na platby v hotovosti sa podľa platnej legislatívy nevzťahuje zákaz v čase krízovej situácie, vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu a mimoriadnej situácie. V praxi to znamená, že už vyhlásenie mimoriadnej situácie v krajine vylúči uplatňovanie tohto zákona. Tak je tomu aj v súčasnosti.

V súvislosti s epidémiou covidu-19 vláda SR zrušila 22. februára 2022 tretí a posledný nariadený núdzový stav. Mimoriadna situácia, ktorá bola vyhlásená vládou SR dňa 12. marca 2020 z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa v dôsledku pandémie infekčného ochorenia COVID-19 však zostáva naďalej v platnosti.

Od soboty 26. februára 2022 v Slovenskej republike vyhlásená vládou na návrh ministra vnútra ďalšia mimoriadna situácia, tentoraz v súvislosti s vojnou na Ukrajine.

V súčasnosti máme teda na území Slovenskej republiky vyhlásené dve mimoriadne situácie, ktoré doteraz neboli ukončené a teda je stále v platnosti výnimka, že na platby v hotovosti sa počas mimoriadnej situácie zákon o obmedzení platieb v hotovosti neuplatňuje.

V praxi to znamená, že je naďalej možné vykonávať hotovostné transakcie bez obmedzenia a to až do doby, kedy sa nezrušia obe v súčasnosti vyhlásené mimoriadne situácie a nebude vyhlásená iná mimoriadna situácia, núdzový stav, výnimočný stav, vojnový stav, vojna alebo krízová situácia. Ak takáto situácia nastane, obmedzenie platieb v hotovosti bude pre podnikateľov aj nepodnikateľov stanovená hranicou 15 000 €.